Nadine RAVINET, INRAE, Oniris, BIOEPAR, 44300, Nantes, France, France